Uvolňování plošných opatření

V Praze dne 20. dubna 2020

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády České republiky

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. , náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., pověřená hlavní hygienička ČR

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, 

Věc: Opatření pro rychlejší znovu otevření nákupních center a gastronomických provozů

Vážený pane premiére, vážení místopředsedové vlády, vážený pane ministře, vážený pane náměstku, vážená paní hlavní hygieničko, vážený pane docente,

obracíme se na vás jako zástupci odvětví, která jsou značně dotčená zveřejněným harmonogramem uvolňování opatření v oblasti maloobchodu ze dne 14. 4. 2020. 

Plně chápeme vážnost situace a těšíme se z toho, jak se podařilo dostat epidemii pod kontrolu.

Uvědomujeme si, že vláda již přijala celou řadu opatření pro podporu podnikatelů i firem. Oceňujeme to, zároveň však upozorňujeme na řadu problémů a průtahů při realizaci těchto koncepčně správných kroků a prosíme o urychlenou nápravu. Současně se domníváme, že některá opatření by měla mít delší platnost, především dáváme ke zvážení prodloužení programu Antivirus tak, abychom podpořili udržení pracovních míst během postupného návratu k normálnímu běhu české ekonomiky. Stejně tak považujeme za významné zajistit dostatečnou likviditu pro naši ekonomiku cestou garanční podpory bankovního sektoru.

V tomto dopise si dovolujeme předložit některé návrhy, směřující k rychlejšímu otevření nákupních center a gastronomických provozů. Jsme si přitom vědomi, že se jedná jen o určitý výsek problematiky obnovení normálního chodu naší ekonomiky a o našich názorech a konkrétních námětech na příslušné kroky v dalších oblastech si vás dovolíme informovat následně.

Nicméně, co se týká nákupních center, nerozumíme přes zveřejněná vysvětlení tomu, proč byla zařazena až do poslední skupiny 8. 6. 2020 spolu například s koncerty. Důvody pro tento krok s námi nebyly konzultovány, byť se nás toto rozhodnutí bytostně dotýká, a rádi bychom v tomto směru předložili návrh opatření, jež reagují na zveřejněné argumenty tak, abychom dokázali naplnit vládou stanovený cíl omezení rizika nákazy obyvatel České republiky. Věříme, že moderní nákupní centra jsou 

sto splnit potřebná hygienická opatření velmi efektivně a nevidíme proto důvod pro diskriminaci nákupních center.

Asociace hotelů a restaurací a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR po diskusi s ostatními profesními organizacemi zároveň připravili návrhy na postup při otevírání stravovacích zařízení podle stávajícího harmonogramu. Stávající legislativa totiž neumožňuje otevřít zahrádky restaurací formou okénkového prodeje, aniž by přitom byly dodržovány základní hygienické předpisy, včetně zpřístupnění zázemí pro hosty včetně toalet. Zahrádky bez obsluhy by musely vydávat pokrmy pouze přes ulici a bez obsluhy, tedy na jednorázovém nádobí, což je rovněž z pohledu odpovědného přístupu k životnímu prostředí velmi problematické. Zároveň jsme přesvědčeni, že jednotlivé fáze by mohly být podle aktuální epidemiologické situace spuštěny dříve. Rádi bychom s vámi rovněž otevřeli debatu o otevírání ubytovacích služeb, kde zvláště u malých ubytovacích zařízení kategorie penzion a hotel s kapacitou do 5 pokojů, by bylo možné hovořit o možnostech jejich otevření již například v květnu tohoto roku.

Plně rozumíme snaze vlády České republiky o ochranu zdraví obyvatel. Nicméně pokud lze za dodržení podmínek, které platí již pro ostatní, zabránit obrovským hospodářským škodám (každý měsíc tyto škody dosahují přibližně 10 mld. korun) a spustit prodej, je pro nás všechny povinnost tak učinit. Již dnes je řada provozovatelů obchodů a služeb na pokraji insolvence. Věříme, že Česká republika není o nic horší (máme dokonce lepší výsledky) než sousední Rakousko a Německo, kde při zachování veškerých hygienických opatření hledají cesty pro maximální obnovu běžného života. 

Velmi vás proto žádáme o zvážení navrhovaných opatření a jsme plně připraveni k diskuzi o nich.

Vladimír Dlouhý, prezident, Hospodářská komora ČR, v. r.

Jan Rafaj, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR, v.r.

Tomáš Prouza, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, v. r.

Václav Stárek, prezident, Asociace hotelů a restaurací, v. r.

Jan Kubíček, předseda českého výboru asociace nákupních center, v.r.

Michal Mička, Václav Hrbek, Jan Hummel, sdružení nájemců, v.r.

Luboš Kastner, sdružení provozovatelů restaurací Apron, v.r. 

Návrh technického řešení otevření provozoven otevřeného veřejného stravování

Hlavní principy pro znovuotevření: 

 • Opět zdůrazňujeme, že vzhledem k výpadku zahraničních turistů a pravděpodobně pozvolnému nárůstu domácího cestovního ruchu v některých regionech, bude pro mnohé provozovny veřejného stravování prakticky nemožné dlouhodobě udržet všechny stávající pracovní místa. Proto je zcela zásadní, aby program ANTIVIRUS byl prodloužen  i po ukončení všech opatření, včetně omezení přeshraničního styku a omezení pobytu zahraničních turistů. 
 • Otevření restaurací a to včetně umožnění konzumace na zahrádkách je podmíněno možností, aby hosté mohli v prostorách, určených pro konzumaci odložit ochranné roušky.
 • Udržování vysoké úrovně hygienické úrovně  provozoven. Provozní hygiena (pravidelná dezinfekce ploch a předmětů, s kterými přijde host do kontaktu, dezinfekce stolů před usazením nové skupiny, pravidelné větrání provozoven, pravidelná kompletní dezinfekce po uzavření, dezinfekce rukou pro hosty, pečivo podávané individuálně, dressingy, studené omáčky jednoporcově balené, certifikované obaly pro odnos jídla. Osobní hygiena personálu (obsluha v rouškách s jednorázovými rukavicemi, pracovní oblečení odlišné od občanského oděvu. Rozdělení obsluhy na pracovníky, kteří jídlo přinášejí a ty kteří ho ze stolů sklízí, periodická dezinfekce nástrojů a pomůcek v obslužné části provozu).
 • Kontrola symptomů a pravidla pro personál (pravidelná kontrola symptomů u zaměstnanců, dezinfekce na ruce pro personál, standardizované postupy a proškolení personálu, ochranné pomůcky pro dodavatele a zákaz jejich vstupu do zázemí provozovny,)
 • Komunikace pravidel zákazníkům (informační materiály pro zákazníky umístěné v provozovnách)
 • Doporučení pro bezkontaktní platby a podpora zajištění vybavení provozoven potřebnými terminály (ve spolupráci s MPO, karetními systémy a dalšími subjekty dle memoranda o podpoře bezkontaktních transakcí a digitalizaci plateb v ČR)
 • Kromě plnění zákonných požadavků na provozovatele potravinářského podniku, kontroly kritických bodůa ostatních zásad hygieny při potravinářské výrobě navrhujeme pro znovuotevřené restaurace tato opatření. 
 • Usazování hostů v obslužné části provozovny tak, aby byly mezi hosty u jednotlivých stolů minimálně metrové rozestupy.
 • V souladu s doporučením evropské komise COVID-19 budou zaměstnanci proškolení pomocí letáku, který bude pro základní principy jejich chování v nastalé situaci vytvořen (rozdíly proti běžné hygieně, jejíž striktní dodržování postačí v provozu, ale je potřeba rozšířit hlavně v kontaktu s dodavateli a činností obsluhy mezi hosty).
 • Obě zatím připravované fáze se musí vztahovat na všechny provozovny restaurací bez ohledu na to, zda se jedná o provozy umístěné v hotelech a dalších kategoriích ubytovacího zařízení nebo o samsotatné provozovny. V obou případech tyto slouží i veřejnosti, respektive neubytovaným hostům, a mohou mít zřízené zahrádky. Navíc jsou to mnohdy zcela samostatné provozy, takže toto rozdělení není vhodné. 
 1. Reakce na navržený harmonogram pro znovuotevření 
  1. Fáze 1 – přes výdejní okénko a v rámci venkovních zahrádek – z níže uvedených důvodů změnit v harmonogramu tento záměr a otevřít vnitřních prostor restaurace pro obsluhu a zároveň hygienické zázemí restaurace pro hosty (zákaz vstupu veřejnosti, která nekonzumuje na zahrádce)
   1. Personál – pro zajištění hygienických opatření a také servisu (objednání, placení, debaras nádobí, úklid stolů a jejich dezinfekce…) je nutná možnost přítomnosti personálu / obsluhy pro zajištění provozu zahrádek. Zahrádky často neumožňují přímý výdej z provozovny a často ani přímý vizuální kontakt. Možnost využití personálu je tak pro jejich obsluhu a záruku dodržení hygienických parametrů a čistoty nezbytný. 
   2. Hygiena – pro zajištění hygienických opatření bude: 
    1. Na každé venkovní zahrádce bude u vstupu možnost dezinfekce rukou pro hosty. 
    2. Hostům bude umožněn přístup na WC uvnitř provozovny. Provozovatel na WC zajistí dezinfekci na ruce. 
    3. Dezinfekce židlí a stolů bude probíhat v případě obsluhy personálem před usazením každé nové skupiny zákazníků. V případě obsluhy pouze skrz výdejní okénko minimálně každé 2 hodiny. 
   3. Provoz  

Provozovatel zajistí, aby jednotlivé stoly na venkovní zahrádce mezi sebou mezi rozestupy alespoň 1metr, u velkých sdílených stolů pak to, aby skupiny hostů mezi sebou měli alespoň 1metr.

 1. Fáze 2 provoz i ve vnitřních prostorách
  1. Udržování vysoké hygienické úrovně provozoven (pravidelná dezinfekce ploch a předmětů, s kterými přijde host do kontaktu (kliky, madla, terminály, toalety…). Stejný postup bude proveden též před a po směně, dezinfekce stolů před usazením nové skupiny, pravidelné větrání provozoven, pravidelná kompletní dezinfekce po uzavření, dezinfekce rukou pro hosty, častá sanitacepracovních ploch výčepů a barů.
  2. Jasná pravidla pro personál (dezinfekční prostředky pro personál, standardizované postupy a proškolení personálu, monitoring symptomů, nošení roušek je dobrovolné.
  3. Doporučení pro bezkontaktní platby a podpora zajištění vybavení provozoven potřebnými terminály (ve spolupráci s MPO, karetními systémy a dalšími subjekty dle memoranda o podpoře bezkontaktních transakcí a digitalizaci plateb v ČR). 
 1. Otázky a návrhy řešení v rámci otevírání hospod pro jednotlivé fáze
  1. Jaké jsou důvody, že je otevření rozděleno na 2 fáze? Podle platných předpisů, pokud má provozovna  místa k sezení, musí hostům zajistit přístup na WC, takže v řadě případů budou muset do provozoven za tímto účelem vstupovat.
 1. Dvě fáze otevírání stravovacích zařízení 14 dní za sebou přináší pokaždé značné úsilí ve změně režimu, organizace prostoru i množství personálu, přičemž vliv na průběh krize nelze v tomto čase spolehlivě vyhodnotit.
 2. Z hygienického pohledu provozu restaurace ve vnitřních či vnějších prostorách není rozdíl v rizikovosti. Vzhledem k předběžnému termínu otevírání, v praxi využívá v tomto období většina hostů posezení na zahrádkách a vnitřní provozy se příliš nevyužívají,  s výjimkou dnů, kdy není počasí k posezení na zahrádce příhodné. 
 3. Okamžité placení všech hostů najednou a balení jejich jídla bude často vzhledem k počtu hostů na počet personálu nemožné. 
 4. V případě otevření restaurací 8.6. se domníváme, že již není důvod pro snížení kapacity provozoven (odstupy 1 m mezi stoly, maximální počet osob u stolu) pro vnitřní provoz.
 5. V případě otevření restaurací 8.6. se domníváme, že není důvod k omezení provozních hodin na dobu 6:00 – 22:00 hod ve vnitřních prostorech. 

Doporučujeme znovu zvážit termíny otevírání provozů veřejného stravování v souvislosti s vývojem situace. První fázi by bylo možno realizovat již na konci dubna, podle epidemiologického vývoje onemocnění v ČR. Druhá fáze upraveného režimu by měla být ukončena nejpozději do srpna s tím, že již v této fázi není nutné omezovat otevírací dobu provozoven. 

Prohlášení 7. 4. 2020

Milí kolegové,

děkujeme, že jste se přidali k Apronu!

Vaše podpora, počty zaměstnanců i vzkazy, které jste zanechali, nám pomohly otevřít mnoho dveří. Jednáme s prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým, v této výjimečné situaci i s předsedou odborů Josefem Středulou, zástupci politických stran i pražského magistrátu. Zároveň hledáme shodu a vzájemnou podporu s dalšími subjekty, které hájí zájmy podnikatelů. Setkali jsme se s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a věříme, že naše podněty přispěly k úpravám v kompenzačním programu Antivirus.

Co nás teď pálí nejvíc?
Problematika náhrady škod způsobená vyhlášením nouzového stavu, na kterou jsme upozornili mezi prvními, zůstává i nadále žhavým tématem právníků, politiků a samozřejmě se jí zabýváme i my. Jsme přesvědčeni o tom, že kdyby vláda zvolila k záchraně ekonomiky postup, při kterém by podnikatelům na základě své vlastní evidence v EET poskytla přímou zálohu na náhradu škod (např. 80 % tržeb ve výši odpovídající stejnému období v předchozích letech), nedošlo by k dominovému efektu, který postihne naše zaměstnance, dodavatele, banky i pronajímatele.

Navrhované půjčky, ač bezúročné, náš problém s likviditou nevyřeší a nezvýší naši šanci na přežití. Program Antivirus, resp. náhrada mezd v deklarované výši 80 %, je nedostatečný. Stát od nás totiž požaduje odvody ze zbylých 20 % superhrubých mezd. Tím se podpora státu fakticky ztenčí na přibližně 65 % výše mezd, které musíme zaměstnancům vyplatit. Pracovní úřady navíc výplatu náhrad podmiňují zaplacením veškerých dlužných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Jenže většina firem tyto prostředky už nemá k dispozici.

Ministryně financí Schillerová nakonec v médiích potvrdila nárok na náhradu škod. V „dohodě o poskytnutí příspěvku“ je však obsažena též dohoda o narovnání, která v budoucnu zamezuje uplatnění nároku na náhradu škody z titulu mezd.

Mzdy jsou přitom pro naše podniky nejpalčivějším nákladem, který není možné zastavit. Činí přibližně třetinu celkových výdajů. Na bedra podnikatelů však dopadají i všechny ostatní náklady, nájmy apod. Tolik finančních prostředků nemá nikdo z nás k dispozici. Je téměř jisté, že ani po případném znovuotevření nebudou naše tržby stačit k pokrytí obrovských nákladů, které bychom nyní obětovali na účet pandemie. Dostali jsme se do kleští, které většině z nás umožňují pouze jediné východisko: podat návrh na insolvenci. To při očekávaném zahlcení insolvenčních soudů uvrhne naše zaměstnance do devastující životní situace.

Proto naši vládu znovu žádáme, aby v souladu se svými sliby převzala odpovědnost alespoň za všechny zaměstnance, zrušila v dané situaci neopodstatnitelné nároky na výpovědní dobu a odstupné a umožnila jejich okamžité převzetí úřady práce.

Jak budou vypadat restaurace po znovuotevření?
Intenzivně se také zabýváme podobou opatření, která gastronomii čekají po znovuotevření podniků. Sledujeme situaci v zahraničí, máme zkušenosti z našich restauračních provozů a budeme úředníkům k dispozici, aby nastavené standardy chránily zaměstnance i hosty a zároveň je bylo možné v každodenním provozu realizovat. Naše doporučení adresované ministerstvům průmyslu a obchodů a zdravotnictví si můžete přečíst zde

Přežijeme?
Zásadní jsou pro nás vyhlídky do budoucnosti. Očekáváme výpadek zahraničního turistického ruchu a obáváme se, že i domácí poptávka po našich službách bude výrazně omezená. Vyzýváme proto vládu, aby nastavila příznivé podnikatelské prostředí s minimálními omezeními a minimálním daňovým zatížením – v opačném případě pro nás bude velmi těžké vzpamatovat se.

Sylvio Spohr
prezident Asociace restauratérů Apron

Otevřený dopis vládě

Úřad vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

V Praze 21. 3. 2020

Otevřený dopis provozovatelů restaurací a kaváren k dopadům nařízení proti koronaviru

Pane předsedo vlády, vážená vládo,

obracíme se na vás coby provozovatelé restaurací a kaváren. Většina z nás zasvětila celý svůj profesní život rozvoji gastronomie v České republice. Za ta léta dobře víme, že podniky poskytující gastronomické služby jsou křehkým organismem. Některým se daří lépe, jiným hůře. Máme zkušenost i s podniky, které jsme museli zavřít. Ale za celou dobu jsme nikdy nenechali žádné dluhy u našich zaměstnanců, pronajímatelů, dodavatelů ani partnerů a nikdy jsme neměli žádné pohledávky vůči státu. Chováme se jako řádní hospodáři. Necháváme si rezervu, abychom pokryli výkyvy sezon i popularity, havárie, opravy, renovace a nepředvídatelné události. Všechny restaurace máme za nemalé částky pojištěné. Proti dopadu nařízení, která vláda vyhlásila v rámci boje proti onemocnění COVID-19, se však pojistit nelze. Na takto náhlé zastavení tržeb není a ani nemohl být nikdo z nás připraven. Většina gastronomických podniků v České republice je tak dnes ve vážném ohrožení.

Podle rozboru právních kanceláří na tuto situaci pamatuje zákon 240/2000 Sb. – Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Je v něm jasně uvedeno, že „stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními“. Je evidentní, že náhradou škody nelze rozumět například poskytnutí záruk u bezúročných půjček, pozdržení platby daní ani částečnou náhradu mezd. Nikdo z nás nechce dlouhodobě zadlužit své podniky, které v blízké budoucnosti nejspíš nebudou prosperovat. Profesní čest a zdravý podnikatelský rozum nám nedovolují vstoupit s našimi společnostmi do tak nejisté situace s dluhy. Neseme zodpovědnost za budoucnost tisíců zaměstnanců – a týmy našich lidí jsou to nejcennější, co máme. Snažíme se o solidaritu a i v těchto dnech nadále vaříme jídlo všem, kteří jsou na stravování v gastronomii odkázáni, i přesto, že takovýto provoz je podnikatelsky velmi ztrátový. Považujeme to za svou povinnost.

I když je jasné, že současnou prioritou vlády je ochrana zdraví občanů, v důsledku opatření, která souvisí s vyhlášením nouzového stavu, je situace všech podnikatelů v gastronomii neudržitelná.

Bez včasné, jasně formulované záruky přímé finanční pomoci ze strany státu nebude moci většina restauratérů pokračovat v podnikání. Pokud pomoc vlády nebude rychlá, budou naše statutární orgány podle současné legislativy povinny vyhlásit insolvenci. Nejen my, ale hlavně naši zaměstnanci a celý dodavatelský řetězec se tak ocitne ve vážné životní nejistotě.

Jan Boroš
500 zaměstnanců
26 restaurací Potrefená husa

Miloš Hodan a František Koutal
107 zaměstnanců
Grosseto Průhonice, Grosseto Náměstí Míru, Grosseto Brumlovka, Grosseto Dejvice, Kulinářská akademie

Tomáš Karpíšek a Daniel Kronďák
1100 zaměstnanců
Pasta Fresca, Pastacaffé, Brasileiro Slovanský dům a U Zelené žáby, Kuchyň, Myšák, Eska, Dva kohouti, Grils, Pizza Nuova, Café Savoy, Eska, La Degustation Bohême Bourgeoise, Bokovka, Kantýna, Naše maso a Lokály Dlouhááá, U Bílé kuželky, U Zavadilů, Nad Stromovkou, Hamburk, U Caipla, Pod divadlem, Korunní,

Lubomír Osuský
150 zaměstnanců
Šenk a restaurace Lékárna, Červený jelen, Kozlovna, Doubravka, Potrefená husa Plzeň, Plzeňka, Sokolovna Bolevec

Radek Kašpárek
29 zaměstnanců
Field

David Petřík
400 zaměstnanců
SIA, Potrefená husa Hybernská, Potrefená husa Pardubice,
Cukrář Skála, Vinohradský Parlament, Bruxx, FoodWay Catering, Sisters

Zdeněk Pohlreich
105 zaměstnanců
Next Door, Imperial, Divinis

Jan Punčochář
32 zaměstnanců
U Matěje

Ondřej Rákosník a Riccardo Lucque
200 zaměstnanců
Aromi, La Finestra, Amano, La Bottega di Finestra, La Bottega Bistroteka, La Bottega Linka, La Bottega Tusarova, La Bottega Gastronomica

Emanuele Ridi
20 zaměstnanců
Manu Risto, Manu Praga

Sylvio Spohr
80 zaměstnanců
provozovatel Café Louvre

Ladislav Starka
800 zaměstnanců
La Bodeguita del Medio, La Casa Argentina,  Dutch Pub, Asia Temple, U Císařů, El Toro Negro, Café 80’s, La Republica, Oliva Verde, Cohiba Atmosphere, U Zlaté konvice, Georgia

Libor Vedral
120 zaměstnanců
Mincovna, Tiskárna, Potrefená husa Národní

Václav Vojíř
110 zaměstnanců
Bugsy’s bar, Špejle, Phenomen, F&B Catering,
Potrefená husa Na Verandách, Potrefená husa Albertov