Stanovy spolku

Asociace restauratérů Apron, z. s.

(„Spolek“)

 1. Název a sídlo Spolku 
  1. Název Spolku zní: Asociace restauratérů Apron, z. s.
  2. Sídlo Spolku je v obci Praha. 
 2. Účel Spolku
  1. Hlavním účelem Spolku je rozvíjení a podpora činností v oblasti gastronomie prostřednictvím sdružení restaurací, kaváren, barů a jejich majitelů. 
  2. Spolek si klade za cíl především soustavně prosazovat, obhajovat a zastupovat zájmy svých členů, usilovat o dobré jméno a dobrou pověst oboru gastronomie v celé společnosti, a vytvářet tak vhodné podmínky pro vstup nových subjektů do tohoto oboru.
  3. Spolek je primárně založen na myšlence podpory svobodného trhu a svobodného podnikání. Jeho cílem je zajistit pro podnikatele v gastronomii jednoduché a srozumitelné podmínky bez zbytečné byrokracie, zákazů a nařízení. Prosazuje uvolnění pracovního trhu a za klíčové pro rozvoj podnikání považuje nízké daně a odvody. Vymezuje se proti státním regulacím a dotacím.
 3. Předmět činnosti Spolku
  1. Spolek vykonává svou činnost za účelem dosahování účelu Spolku, jak je vymezen v čl. 2 těchto Stanov.
  2. Předmětem činnosti Spolku je především:
 1. soustavné prosazování zájmů gastronomických provozů a jejich majitelů u orgánů státu a jeho představitelů, v médiích i u široké veřejnosti;
 2. komunikace s vládou, příslušnými výbory obou komor Parlamentu České republiky, orgány státní správy a jinými profesními organizacemi při projednávání legislativních otázek týkajících se oboru gastronomie;
 3. analýza a publikace informací, aktuálních zpráv, trendů, statistik, výzkumů, legislativních změn apod.;
 4. poskytování poradenství v oblasti daňové, pracovněprávní, regulace v oboru gastronomie, ochrany duševního vlastnictví apod.;
 5. vzdělávání v řemesle, vzdělávání manažerské i učňovské;
 6. organizace stáží, příprava informačních a vzdělávacích materiálů;
 7. pořádání seminářů, společenských akcí a přednášek;
 8. nakladatelská a vydavatelská činnost;
 9. všestranná podpora činnosti členů Spolku;
 10. podpora a participace na veřejně prospěšných projektech a činnostech; a
 11. rozvíjení spolupráce s ostatními obory, a to především s dodavateli, farmáři, chovateli, řemeslníky apod.
 1. Spolek může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, avšak pouze za účelem podpory své hlavní činnosti nebo hospodárného využití majetku Spolku.
 2. Činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků, příkazní odměny, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností. Je-li při výkonu činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. 
 3. Členství 
  1. Členství ve Spolku je dobrovolné. 
  2. Členem Spolku se může stát každá právnická osoba nebo fyzická osoba staří 18 let, která 
 1. je společníkem nebo akcionářem společnosti provozující restauraci, kavárnu, bar nebo obdobné stravovací zařízení, nebo
 2. provozuje restauraci, kavárnu, bar nebo obdobné stravovací zařízení a je držitelem živnostenského oprávnění v oboru Hostinská činnost.
 1. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
 2. Členství se váže na osobu člena, pokud členská schůze nerozhodne jinak, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 3. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí o přijetí její žádosti o členství výkonnou radou Spolku. Žádost o členství musí být zaslána v písemné formě nebo prostřednictvím e-mailu. 
 4. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:
 1. (a)dobrovolným vystoupením člena, členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;
 2. (b)úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
 3. (c)prohlášením konkursu na člena;
 4. (d)zánikem právnické osoby člena;
 5. (e)vyloučením člena, členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak, členská schůze má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání Spolku nebo pro porušení členských povinností; a
 6. (f)zánikem Spolku.
 7. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.
 8. Druhy členství 
  1. Členství ve Spolku se dělí dle práv a povinností na následující druhy:
 1. (a)Aktivní členství;
 2. (b)Řádné členství.
 1. Ke dni vzniku Spolku jsou Aktivními členy pouze zakladatelé Spolku.
 2. Každý nově přistoupivší člen je Řádným členem Spolku.
 3. Řádný člen Spolku se může stát Aktivním členem Spolku při naplnění následujících podmínek:
 1. členství člena ve Spolku trvalo v době podání žádosti o Aktivní členství minimálně 1 rok;
 2. po celou dobu členství člen chránil a zachovával dobré jméno Spolku a dbal o dobrou pověst Spolku;
 3. po celou dobu členství se aktivně podílel na naplňování účelu Spolku, jak je vymezen v čl. 2 těchto Stanov;
 4. člen podal písemnou žádost o Aktivní členství výkonné radě Spolku; a
 5. výkonná rada Spolku žádost člena o Aktivní členství schválila.
 1. Výkonná rada spolku může dle vlastního uvážení rozhodnout o prominutí splnění podmínky dle článku 6.4.i. těchto Stanov pro získání Aktivního členství.
 2. Práva a povinnosti Aktivního člena
  1. Aktivní člen Spolku má právo:
 1. podílet se na činnosti Spolku;
 2. volit a být volen do výkonné rady Spolku;
 3. hlasovat na členské schůzi Spolku;
 4. (d)být pravidelně informován o dění ve Spolku;
 5. (e)podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku;
 6. (f)obdržet odpověď na své podání v přiměřené době;
 7. (g)žádat o výpis ze seznamu členů.
 8. Aktivní člen Spolku má povinnost:
 1. (a)platit členský příspěvek, pokud o tom rozhodne výkonná rada;
 2. (b)platit příkazní odměnu za služby, pokud o tom rozhodne výkonná rada;
 3. (c)chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku;
 4. (d)dodržovat stanovy Spolku;
 5. (e)aktivně se podílet na činnosti Spolku; 
 6. (f)pravidelně se informovat o dění ve Spolku; a 
 7. (g)vyjadřovat se na základě výzvy Spolku ke klíčovým tématům v přiměřené lhůtě.
 8. Práva a povinnosti Řádného člena
  1. Řádný člen Spolku má právo:
 1. (a)účastnit se členské schůze Spolku ve stanovené formě a požádat o slovo na členské schůzi nebo vznášet dotazy, přičemž délku příspěvku může časově omezit člen výkonné rady; 
 2. (b)být informován o dění ve Spolku prostřednictvím e-mailů zasílaných členům Spolku; a
 3. (c)podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy výkonné radě, přičemž tyto návrhy a připomínky musí být doručeny výkonné radě alespoň 5 pracovních dnů před členskou schůzi (Řádnému členovi ovšem nevzniká nárok na zpracování podaného návrhu, připomínky či dotazu).
 4. Řádný člen Spolku má povinnost:
 1. (a)platit členský příspěvek, pokud o tom rozhodne výkonná rada 
 2. (b)chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku; 
 3. (c)dodržovat stanovy Spolku; a
 4. (d)vyjadřovat se na základě výzvy Spolku ke klíčovým tématům v přiměřené lhůtě.
 1. Členské příspěvky a příkazní odměna
  1. Výši a splatnost členského příspěvku a příkazní odměny, určí výkonná rada. 
  2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výkonná rada.
  3. Splatnost členského příspěvku a příkazní odměny lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje výkonná rada.
 2. Seznam členů
  1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí jméno a příjmení, bydliště, datum narození, tel. číslo a e-mail, je-li fyzickou osobou, a název, sídlo, IČO, tel. číslo, e-mail a jméno zástupce, jde-li o právnickou osobu. 
  2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí výkonná rada. Výkonná rada provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výkonná rada provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
  3. Seznam členů je neveřejný.
 3. Orgány Spolku 
  1. Orgány Spolku jsou:
 1. (a)členská schůze a
 2. (b)výkonná rada.
 3. Členská schůze
  1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku. 
  2. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících členů orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:
 1. (a)určit hlavní zaměření činností Spolku;
 2. (b)rozhodovat o změně Stanov;
 3. (c)schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané výkonnou radou;
 4. (d)vést seznam členů Spolku;
 5. (e)schvalovat rozpočet Spolku a jeho změny;
 6. (f)schvalovat výsledek hospodaření Spolku;
 7. (g)volit a odvolávat členy výkonné rady, jakož i jejího prezidenta;
 8. (h)jmenovat likvidátora při zrušení Spolku nebo jeho prohlášení za neplatný;
 9. (i)hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů;
 10. (j)rozhodovat o dobrovolném rozpuštění Spolku; a
 11. (k)rozhodovat o přeměně Spolku.
 1. Členská schůze je svolávána výkonnou radou podle potřeby, nejméně však jednou za rok. 
 2. Členská schůze musí být svolána na písemnou žádost nejméně jedné poloviny Aktivních členů Spolku. Výkonná rada je povinna svolat členskou schůzi nejpozději do 30 dnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program členské schůze.
 3. Právo hlasovat na členské schůzi Spolku a volit a být volen do výkonné rady Spolku mají jen Aktivní členové Spolku.
 4. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze ve formě stanovené pozvánkou a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Předseda členské schůze nebo člen výkonné rady Spolku může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit Spolku újmu, jde o vnitřní informaci, obchodní tajemství nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné.
 5. Člen Spolku se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být zástupci udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. V případě účasti člena Spolku formou telekonference či videokonference je člen povinen účastnit se členské schůze osobně.
 6. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána všem členům Spolku nejméně patnáct dní před jejím konáním, a to na e-mailové adresy členů Spolku uvedené v seznamu členů Spolku. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost Aktivních členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
 7. Záležitosti neuvedené v pozvánce na členskou schůzi lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni Aktivní členové Spolku.
 8. 11.10.Zasedání členské schůze se může konat i formou telekonference či videokonference, z níž bude pořízen zápis obdobně jako v případě standardně konaného zasedání členské schůze, shodne-li se tom většina Aktivních členů výkonné rady Spolku. 
 9. 11.11.Stanoví-li tak pozvánka na členskou schůzi, může být prezenční účast Řádných členů Spolku na dané členské schůzi zcela vyloučena. Řádní členové Spolku mají vždy právo zúčastnit se členské schůze Spolku alespoň formou telekonference či videokonference. Podrobnější informace o formě účasti Řádných členů na členské schůzi Spolku stanoví pozvánka na příslušnou členskou schůzi.
 10. 11.12.Projednat otázky v rámci působnosti agendy členské schůze lze i distančním způsobem, shodne-li se tom většina Aktivních členů. V takovém případě je každému z Aktivních členů doručen návrh rozhodnutí, aby se vyjádřil, zda s ním souhlasí či nikoliv. Návrh musí obsahovat i odpovídající lhůtu pro vyjádření. V případě, že se Aktivní člen Spolku ve lhůtě nevyjádří, platí, že s návrhem nesouhlasí.
 11. 11.13.Každý Aktivní člen má jeden hlas, hlasy mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti alespoň 50 % Aktivních členů nebo jejich zástupců. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných Aktivních členů.
 12. 11.14.Jednání členské schůze řídí její předseda, kterého členská schůze zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak byl uveden v pozvánce. 
 13. 11.15.Výkonná rada zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. 
 14. Výkonná rada
  1. Výkonná rada je statutárním orgánem Spolku.
  2. Výkonná rada je kolektivní orgán a rozhoduje o záležitostech Spolku ve sboru. Je usnášeníschopná za přítomnosti nebo jiné účasti nadpoloviční většiny svých členů a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas prezidenta výkonné rady.
  3. Člen výkonné rady vykonává funkci osobně, je však oprávněn zmocnit pro jednotlivé případy jiného člena výkonné rady, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval. Výkonná rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.
  4. Výkonná rada je pětičlenný orgán, který je tvořen prezidentem a ostatními členy. 
  5. Každý člen výkonné rady jedná za Spolek ve všech věcech samostatně. 
  6. Členy výkonné rady, jakož i prezidenta výkonné rady volí členská schůze. Volební období členů výkonné rady je pětileté s možností opětovného zvolení.
  7. Členové výkonné rady mohou být v pracovněprávním vztahu ke Spolku. 
  8. Odměnu za výkon funkce člena výkonné rady stanoví členská schůze.
  9. Výkonná rada řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a vnitřními předpisy Spolku i usneseními členské schůze.
  10. 12.10.Výkonná rada odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku.
  11. 12.11.Výkonná rada vede a řídí činnost Spolku v období mezi členskými schůzemi, svolává členské schůze a dohlíží na dodržování Stanov, pečuje o rozvoj Spolku.
  12. 12.12.Výkonná rada přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení členů.
  13. 12.13.Výkonná rada rozhoduje o žádostech členů o Aktivní členství.
  14. 12.14.Člen výkonné rady je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, péčí a loajalitou.
  15. 12.15.Do působnosti výkonné rady náleží:
 1. připravovat a předkládat výroční zprávu a roční závěrku hospodaření členské schůzi;
 2. posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi;
 3. rozhodovat o přijímání zaměstnanců a ukončování jejich pracovních poměrů;
 4. rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků; a
 5. schvalovat interní organizační normy Spolku.
 1. Majetek a hospodaření Spolku
  1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, příkazní odměny, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto Stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) a vedlejší výdělečnou činností těchto Stanov. 
  2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku. 
  3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle stanov, či sjednaná na základě platných smluv.
  4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.
  5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.
  6. Výkonná rada může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku pověřen. 
  7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výkonnou radou.
  8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Spolku.
 2. Zánik a likvidace Spolku
  1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
  2. Při zániku Spolku členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 30 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.
  3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla. 
  4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání. 
 3. Závěrečná ustanovení
  1. Znění těchto stanov bylo schváleno souhlasným právním jednáním zakladatelů Spolku dne 10. prosince 2020.
  2. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti navenek vůči třetím osobám. 
  3. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. 
  4. Stanovy i jakékoliv jejich změny musí být přijímány v písemné podobě.