ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Asociace restauratérů Apron, z. s., se sídlem Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 09760318, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 74233 („Spolek“) v souvislosti s výkonem své činnosti zpracovává osobní údaje fyzických osob, které jsou členy Spolku („Členové“) anebo podaly žádost o členství ve Spolku („Žadatelé“), včetně jejich zástupců („Subjekty údajů“), ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), a vystupuje v této souvislosti jako správce osobních údajů.
 2. Účel zpracování: 
 1. zpracování žádostí o členství ve Spolku;
 2. plnění stanov Spolku; a
 3. výkon členských práv a povinností Členů.

(„Účel zpracování“).

 1. Právním základem je plnění smlouvy (resp. stanov Spolku), respektive oprávněný zájem spočívající ve výkonu členských práv a povinností na základě stanov Spolku. 
 2. Doba zpracování: Osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění Účelu zpracování, tj. vždy minimálně po dobu členství ve Spolku a platnosti souhlasu, a dále pak po dobu, po kterou je Spolek povinen/oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů. 
 3. Odvolání souhlasu: Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na kontaktní adresu Spolku uvedenou níže.
 4. Příjemcem osobních údajů je Spolek a dále orgány státní správy v zákonném rozsahu. 
 5. Subjekt údajů má vůči Spolku:
 1. právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
 2. právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
 3. právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat prostřednictvím zaslání e-mailu na kontaktní adresu Spolku;
 4. právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 5. právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); 
 6. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 7. Kontaktní údaje Spolku ve věci ochrany osobních údajů:

adresa: Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7, 6. patro

e-mail: info@asociace-apron.cz